Đóng

Đại hội cổ đông

08/06/2020

Chương trình đại hội 2020


 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng 06 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Thời gian họp từ 8h00 – 11h00 ngày 20/06/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG

Ghi chú

8h00 – 8h30

Đón khách và đăng ký Cổ đông

 

8h30 – 8h40

Thủ tục bắt đầu khai mạc Đại hội:

 

 1

Khai mạc, giới thiệu đại biểu

 

2

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

 3

Giới thiệu kiểm tra Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký

8h40 – 8h50

Thông qua chương trình Đại hội. (Biểu quyết)
Đọc quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Merufa; xin ý kiến và biểu quyết thông qua

8h50 – 9h30

Trình bày và xin ý kiến cổ đông các vấn đề sau:

 

 1

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 của HĐQT; KH  2020 và định hướng phát triển

 2

Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

3

Báo cáo quyết toán tài chính của công ty năm 2019 (đã kiểm toán).

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và KH 2020 của Ban kiểm soát.

5

Tờ trình về Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần MERUFA.

6

 Thực hiện bầu bổ sung Thành viên HĐQT- ông Bùi Minh Tuấn: [6.1]-Đề cử ban bầu cử (Biểu quyết); [6.2]-Ban bầu cử đọc Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT; [6.3]-Tổ chức bầu cử; [6.4]-Ban Bầu cử kiểm phiếu; [6.5]-Công bố kết quả bầu cử.

9h30-10h00

Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo HĐQT, báo cáo Ban TGĐ, báo cáo Ban kiểm soát.

10h00- 10h10

Giải lao

 

10h10-10h40

Thông qua các Tờ trình bao gồm:


 1 Tờ trình thông qua các Báo cáo của HĐQT, TGĐ.

 2

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán.

File chiếu tại


Đại


Hội

 3 Tờ trình phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2019.
 4 Tờ trình thông qua Kế hoạch 2020 và phân phối lợi nhuận 2020
 5 Tờ trình của Ban kiểm soát về Báo cáo 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
 6 Tờ trình về thông qua “Quy định về trích lập, sử dụng các quỹ thuộc chủ sở hữu của Cty CP Merufa.

 7

Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “Quy chế Nội bộ về Quản trị của Cty CP Merufa.

8

Báo cáo kết quả thực hiện Phương án thanh lý tài sản và các khoản nợ Của Cty CP Mỹ Bích.

10h40-11h00

Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

11h00

Bế mạc Đại hội

 

Ghi chú:
Các Tài liệu và các tờ trình đều có trên trang Web merufa.com.vn; trên HNX và UBCKNN.

(kể cả BC Tài chính 2019 – đã kiểm toán; Báo cáo thường niên 2019;Báo cáo quản trị 2019…)


Đại hội cổ đông Related