Đóng

Quan hệ cổ đông

08/06/2021

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN

– Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Mã chứng khoán: MRF
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 242.130 CP (tỷ lệ 6,59%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 242.130 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Ngày không còn là cổ đông lớn: 01/06/2021.
Nguồn: hnx.vn
Quan hệ cổ đông Related