Đóng

Quan hệ cổ đông

17/06/2021

Ông Lâm Quốc Trung trở thành cổ đông lớn

– Tên tổ chức/cá nhân thực hiện giao dịch: Lâm Quốc Trung

– Mã chứng khoán: MRF
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 242.130 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 242.130 CP (tỷ lệ 6,59%)
– Ngày trở thành cổ đông lớn: 01/06/2021.

Lý do CBTT chậm: Do ảnh hưởng của Dịch Covid-19 (Cách ly tại nhà).

Quan hệ cổ đông Related