Đóng

Thông tin công bố

14/05/2021

PHAN THANH NỠ – THƯ KÝ CÔNG TY, NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY – ĐĂNG KÝ MUA 11.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thanh Nỡ
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị công ty
– Mã chứng khoán: MRF
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 520 CP (tỷ lệ 0,01%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 11.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư tài chính
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/05/2021
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/06/2021.

Thông tin công bố Related