Đóng

------ Thông báo -------

27/04/2018

Chương trình Đại hội 2018


CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –vHạnh phúc

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09  tháng 05 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(Thời gian họp từ 8h00 – 11h00 ngày 12/05/2018)


THỜI GIAN


NỘI DUNG


Ghi chú

8h00 – 8h30

Đón khách và đăng ký Cổ đông

 

8h30 – 8h40

Thủ tục bắt đầu khai mạc Đại hội:

 

 

Khai mạc, giới thiệu đại biểu

 

 

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

 

Giới thiệu kiểm tra Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký

8h40 – 8h50

Thông qua chương trình Đại hội. (Biểu quyết)

TLG

Thông qua quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Merufa (Lấy ý kiến và biểu  quyết).

TLG

8h50 – 9h30

Trình bày và xin ý kiến cổ đông các vấn đề sau:

 

 

Báo cáo của HĐQT năm 2017 định hướng 2018.

TLG

 

Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

TLG

 

Báo cáo quyết toán tài chính của công ty năm 2017 (đã kiểm toán).

TLG

 

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát năm 2017.

TLG

9h30-10h00

Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo HĐQT, báo cáo Ban TGĐ, báo cáo Ban kiểm soát.

10h00- 10h10

Giải lao

 

10h10-10h40

Thông qua các Tờ trình bao gồm:


Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (kèm theo nội dung sửa đổi bổ
sung).

TLG

 

Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ (kèm theo dự
thảo quy chế nội bộ).

File chiếu tại


Đại


Hội

Tờ trình thông qua việc bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ
IV(2017-2022).

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán.

Tờ trình phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2017.

Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch 2018 và phân phối
lợi nhuận 2018.

 

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 của Ban kiểm soát.

10h40-11h00

Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

11h00

Bế mạc Đại hội

 

Ghi chú:
Các Tài liệu và các tờ trình đều có trên trang Web merufa.com.vn; trên HNX và UBCKNN.

(kể cả BC Tài chính 2017 – đã kiểm toán; Báo cáo thường niên 2017;Báo cáo quản trị 2017…)


------ Thông báo ------- Related