Đóng

Đại hội cổ đông

11/04/2019

Chương trình đại hội 2019


CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –vHạnh phúc

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 04 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Thời gian họp từ 8h00 – 11h00 ngày 20/04/2019)


THỜI GIAN


NỘI DUNG


Ghi chú

8h00 – 8h30

Đón khách và đăng ký Cổ đông

 

8h30 – 8h40

Thủ tục bắt đầu khai mạc Đại hội:

 

 

Khai mạc, giới thiệu đại biểu

 

 

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

 

Giới thiệu kiểm tra Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký

8h40 – 8h50

Thông qua chương trình Đại hội. (Biểu quyết)

Đọc quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Merufa (Xin ý kiến và biểu  quyết thông qua).

8h50 – 9h30

Trình bày và xin ý kiến Cổ đông các vấn đề sau:

 

 

1.Báo cáo của HĐQT năm 2018, Kế hoạch 2019 và định hướng phát triển.

 

2.Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

 

3.Báo cáo quyết toán tài chính của công ty năm 2018 (đã kiểm toán).

 

4.Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và KH 2019 của Ban kiểm soát.

9h30-10h00

Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo HĐQT, báo cáo Ban TGĐ, báo cáo Ban kiểm soát.

10h00- 10h10

Giải lao

 

10h10-10h40

Thông qua các Tờ trình bao gồm:


1.Tờ trình thông qua các báo cáo của HĐQT, TGĐ

 

2.Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán.

3.Tờ trình phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2018..

4.Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch 2019 và phân phối
lợi nhuận 2019.

5.Tờ trình của Ban kiểm soát về Báo cáo 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

6. Tờ trình điều chỉnh phụ cấp cho thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV(2017-2022)

10h40-11h00

Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

11h00

Bế mạc Đại hội

 

Ghi chú:
Các Tài liệu và các tờ trình đều có trên trang Web merufa.com.vn; trên HNX và UBCKNN.

(kể cả BC Tài chính 2018 – đã kiểm toán; Báo cáo thường niên 2018;Báo cáo quản trị 2018…)


Đại hội cổ đông Related