Đóng

Đại hội cổ đông

14/09/2017

Đại hội cổ đông 2017

I Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (họp ngày 28-4-2017)-NEW- đăng  tải 4.00PM 29-4-2017 Xem
II Các biên bản kiểm phiếu (Thông qua các báo cáo-quyết địnhBầu TV Hội đồng QTBầu Ban KS) Xem
Xem
Xem
III Điều lệ chính thức của công ty cổ phần MERUFA- ĐHĐCĐ 2017 thông qua ngày 28-4-2017 Xem
A Văn bản thông báo lần 2 nội dung cuôc họp Đại hôi đồng cổ đông 2017- số 10/TB, ngày 14-4-2017 Xem
B  Bản dự thảo Điều lệ mới của công ty 2017(Phiên bản I) –Bản có chi tiết sửa chữa trên Bản Điều lệ cũ Xem
C Bản dự thảo Điều lệ mới của công ty 2017 (Phiên bản I) – Bản chính thức – issued on May 10, 2017 Xem
1 Thư mời tham dự Đại hôi đồng cổ đông thường niên năm 2017
Bản đồ dẫn đường đến nơi họp Đại hôi đồng cổ đông 2017 (Nhà hàng Thịnh Phước)
Xem
Xem
2 Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hôi đồng cổ đông thường niên năm 2017
Xem
3 Thư mời cổ đông đến nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 (đợt 1- 6%) Xem
4 Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Merufa nhiệm kỳ IV (2017-2022)  
5 Chương trình Đại hôi đồng cổ đông thường niên năm 2017 (updated on April 19, 2017) Xem
6 Báo cáo kiểm điểm thực hiện Quyết định của  Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và các năm trước
Các chỉ tiêu kinh tế quan trong các năm từ 2011 đến 2016 và KH năm 2017
Xem
Xem
7 Báo cáo Quản trị công ty cổ phần MERUFA năm 2016 Xem
8 Báo cáo thường niên năm 2016 của MERUFA Xem
9 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh Thưc hiện năm 2016, 3 tháng 2017, KH 2017                  T.hien-2016
Th-Qui I-2017
KHSXKD-2017
Kế hoach sản xuất, kinh doanh và phương hướng hoạt động năm 2017
10 Mười sự kiện tiêu biểu của MERUFA năm 2016 Xem
11 Thực hiện trích quỹ, sử dụng  lợi nhuận sau thuế công ty năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 KH 2017
12 Báo cáo  Tài chính 2016 (đã kiểm toán) Xem
13 Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty năm 2016 Xem
14 Quy chế bầu cử  Hôi đồng Quản trị, Ban KS Cty nhiêm kỳ IV (2017-2022) Xem
15 Lý lịch ứng viên  Hôi đồng Quản trị MERUFA nhiệm kỳ IV Xem
16 Lý lịch ứng viên Ban kiểm soát MERUFA nhiệm kỳ IV Xem
17 Biên bản Đại hội đồng cổ đông 2016 và các năm trước (năm 2015, năm 2014năm 2013 )
18 Luật Doanh nghiệp 2014 (chính thức áp dụng từ 1/7/2015) Xem
Đại hội cổ đông Related