Đóng

Đại hội cổ đông

27/04/2018

Đại Hội Đồng Cổ Đông 2018

A Báo cáo tài chính 2017  đã kiểm toán Xem
B Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Xem
C Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Merufa (Bản thảo) Xem
1 Thư mời tham dự Đại hôi đồng cổ đông thường niên năm 2018
Xem
2 Mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hội Xem
3 Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội
Xem
4 Báo cáo của Chủ tịch HĐQT ( có sửa đổi) Xem
5 Báo cáo của Ban TGĐ Xem
6 Báo cáo của Ban kiểm soát
Xem
7 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Xem
8 Tờ trình về việc thông qua qui chế quản trị nội bộ Xem
9 Tờ trình thông qua việc bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV Xem
10  Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán  Xem
11 Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2017 Xem
12 Tờ trình về việc thông qua chỉ tiêu kế hoạch 2018 và phân phối lợi nhuận 2018 Xem
13 Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán năm 2018 của Ban kiểm soát Xem,
Cập nhật sau khi kết thúc Đại hội
14 Nghị quyết của Hội đồng cổ đông thường niên 2018-Chính thức Xem
15 Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 12-05-2018 Xem
16 Điều lệ Công ty đã được thông qua Xem
17 Qui chế nội bộ được thông qua chính thức ngày 12-05-2018  Xem
Đại hội cổ đông Related