Đóng

11/04/2019

Đại hội đồng cổ đông 2019

A Báo cáo tài chính 2018  đã kiểm toán Xem
B Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Xem
C Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Merufa Xem
1 Thư mời tham dự Đại hôi đồng cổ đông thường niên năm 2019
Xem
2 Mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hội Xem
3 Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội
Xem
4 Báo cáo của HĐQT Xem
5 Báo cáo của Ban TGĐ Xem
6 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
Xem
7  Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán  Xem
8 Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2018 Xem
9 Tờ trình về việc thông qua chỉ tiêu kế hoạch 2019 và phân phối lợi nhuận 2019 Xem
10 Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán năm 2019 của Ban kiểm soát Xem
Cập nhật sau khi kết thúc Đại hội
11 Nghị quyết của Hội đồng cổ đông thường niên 2019-Chính thức Xem
12 Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 20-04-2019 Xem
Đại hội cổ đông Related