Đóng

Quan hệ cổ đông

27/06/2022

MERUFA-CBTT KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN

Ngày 27/06/2022 Công ty Cổ phần Merufa đã ký kết Hợp đồng soát xét thông tin tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

– Hợp đồng kiểm toán số: 023/2022/UHYHCM-HĐKT ngày 27/06/2022.

– Tên Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY – Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh.

– Địa chỉ (trụ sở): Lầu 4, 63B Calmette, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

[File đính kèm]

Quan hệ cổ đông Related