Đóng

Quan hệ cổ đông

08/07/2021

MERUFA Công bố thông tin Danh sách cổ đông lớn 06 tháng đầu năm 2021

MERUFA Công bố thông tin Danh sách cổ đông lớn 06 tháng đầu năm 2021

Căn cứ tại Danh sách chốt ngày 23/03/2021 và Thông tin công bố của Cổ đông và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

 

Quan hệ cổ đông Related