Đóng

Quan hệ cổ đông

21/06/2022

Nghị quyết HĐQT lần thứ 9, Nhiệm kỳ V (2021-2026) và Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 114/NQ-HĐQT ngày 20/06/2022 kỳ họp HĐQT lần thứ 9, Nhiệm kỳ V (2021-2026) và thông qua nội dung lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

[File đính kèm]

 

 

Quan hệ cổ đông Related