Đóng

Quan hệ cổ đông

11/06/2021

Nghị Quyết HĐQT kỳ họp lần 2 Nhiệm kỳ V (2021-2026)

Nghị Quyết HĐQT kỳ họp lần 2 Nhiệm kỳ V (2021-2026)

– Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc – Ông Lưu Tiến Cảo (Xem tại đây)

– Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc – Ông Hoàng Hữu Phước (Xem tại đây)

– Quyết định bổ nhiệm Kế Toán trưởng – Bà Lê Vĩnh San San (Xem tại đây)

Quan hệ cổ đông Related