Đóng

Quan hệ cổ đông

24/07/2021

Nghị quyết HĐQT về thay đổi nhân sự – Bổ nhiệm Thư ký HĐQT và Phụ trách quản trị Công ty

Nghị quyết HĐQT về thay đổi nhân sự – Bổ nhiệm bà K’ Huệ làm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 23/07/2021, miễn nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Phụ trách quản trị của ông Phan Thanh Nỡ kể từ ngày 23/07/2021.

[File đính kèm]

Quan hệ cổ đông Related