Đóng

Quan hệ cổ đông

24/07/2021

Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp lần thứ 3, Nhiệm kỳ V (2021-2026) – Định kỳ – Trực tuyến v/v Bổ nhiệm thư ký Hội đồng quản trị, Phụ trách quản trị và trả cổ tức bằng tiền mặt (15%/mệnh giá)

Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp lần thứ 3, Nhiệm kỳ V (2021-2026) – Định kỳ – Trực tuyến v/v Bổ nhiệm thư ký Hội đồng quản trị, Phụ trách quản trị và trả cổ tức bằng tiền mặt (15%/mệnh giá)

[File đính kèm]

Quan hệ cổ đông Related