Đóng

Quan hệ cổ đông

26/10/2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Merufa
 • Mã chứng khoán: MRF
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
 • Sàn giao dịch: UPCOM
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2023
 1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2022bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu..
 2. Nội dung cụ thể:
 3. Trả cổ tức năm 2022bằng cổ phiếu:
 • Tỷ lệ thực hiện: 100:15 (Người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới).
 • Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 105 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, cổ đông A được nhận (105/100*15 = 15,75) 15 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân 0,75 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

 • Địa điểm thực hiện:
 • Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Merufa và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

     4. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

 • Tỷ lệ thực hiện: 10:7 (Người sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 07 cổ phiếu mới).
 • Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 104 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:7, cổ đông A được nhận (104/10*7 = 72,80) 72 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 72 cổ phiếu mới. Số phần lẻ thập phân là 0,80 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

 • Địa điểm thực hiện:
 • Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Merufa và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

<Nội dung thông báo>

 

Quan hệ cổ đông Related