Đóng

Công bố 24h-2019

gửi
Báo cáo 2018 Năm 2018 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2018 23/01/2019

Xem tại đây

Nghị quyết 02 /NQ-HĐQT 15/01/2019 Nghị Quyết HĐQT kỳ họp lần thứ 9, Nhiệm kỳ IV (2017-2022) về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 15/01/2019

Xem tại đây

ds Cổ Đông NN, CĐ lớn 16/01/2019 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn chốt tại thời điểm 6 tháng cuối năm 2018 16/01/2018

Xem tại đây