Đóng

Công bố 24h-2019

gửi
Nghị quuye61t 16/04/2019 Nghị quyết HĐQT kỳ họp lần thứ 10, Nhiệm kỳ IV (2017-2022) về các vấn đề liên quan đến công việc KH quí II-2019, định hướng phát triển, thông qua qui chế HĐĐCĐ…. 16/04/2019

Xem tại đây

Báo cáo thường niên 2018 25/03/2019 Báo cáo thường niên của công ty đại chúng-Công Ty Cổ Phần Merufa năm 2018 26/03/2019

Xem tại đây

Thông báo 109/CT-TB 05/03/2019 Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 05/03/2019

Xem tại đây

Báo cáo 2018 Năm 2018 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2018 23/01/2019

Xem tại đây

Danh sách Cổ Đông NN, CĐ lớn 16/01/2019 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn chốt tại thời điểm 6 tháng cuối năm 2018 16/01/2018

Xem tại đây

Nghị quyết 02 /NQ-HĐQT 15/01/2019 Nghị Quyết HĐQT kỳ họp lần thứ 9, Nhiệm kỳ IV (2017-2022) về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 15/01/2019

Xem tại đây