Đóng

Công bố 24h

gửi
1 CBTT bất thường khác Bất thường
19/12/2017
MERUFA_CBTT Báo cáo về ngày MB không còn là cổ đông lớn 19/12/2017


Xem tại đây

2 Nghị quyết Hội đồng quản trị Bất thường 17/12/2017 MERUFA_CBTT Nghị quyết HĐQT kỳ họp thứ 4 Nhiệm kỳ IV về việc bổ nhiệm chức vụ TGĐ Cty CP Merufa đối với Cn Lưu Tiến Cảo 18/12/2017 Xem tại đây
3 Nghị quyết Hội đồng quản trị Bất thường 17/12/2017 MERUFA_CBTT Nghị quyết HĐQT kỳ họp thứ 4 Nhiệm kỳ IV về việc miễn nhiệm chức vụ TGĐ Cty CP Merufa đối với Ks Lê Hồng Đức 18/12/2017 Xem tại đây
4 Nghị quyết Hội đồng quản trị Bất thường 17/12/2017 MERUFA_CBTT Nghị quyết HĐQT kỳ họp thứ 4 Nhiệm kỳ IV về việc bổ sung Ks Trần Thị Thanh Thúy là thành viên HĐQT Cty CP Merufa NK 2017-2022 kể từ ngày 14/12/2017 18/12/2017 Xem tại đây
5 CBTT bất thường khác Bất thường
16/12/2017
MERUFA_CBTT Lê Hồng Đức – Tổng Giám đốc, thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu 18/12/2017


Xem tại đây

6 CBTT bất thường khác Bất thường
16/12/2017
MERUFA_CBTT Lê Hồng Đức – Tổng Giám đốc, thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ 16/12/2017 Xem tại đây
7 Nghị quyết Hội đồng quản trị Bất thường 14/12/2017 MERUFA_CBTT Nghị quyết HĐQT kỳ họp thứ 4 Nhiệm kỳ IV về việc bổ sung thành viên HĐQT và thay đổi nhân sự Tổng giám đốc. 15/12/2017 Xem tại đây
8 CBTT bất thường 24h 07/12/2017 Bản công bố thông tin tóm tắt về tổ chức đăng ký giao dịch (Công ty CP MERUFA) 07/12/2017 Xem tại đây
9 Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch 06/12/2017 Thông báo quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu MRF của Sổ Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội  06/12/2017  Xem tại đây
10 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên 12/12/2017 06/12/2017 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần Merufa 06/12/2017  Xem tại đây
11 Nghị quyết Hội đồng quản trị Bất thường 29/11/2017 MERUFA_CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc ngừng phát hành 11.319 cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt (Tháng 9 đã phát hành theo Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT ngày 25/7/2017, nhưng không được phép, nay không phát hành nữa, trả lại tiền cho CBCNV). 29/11/2017

Xem tại đây

12 Thay đổi nhân sự Bất thường 19/10/2017 MERUFA_CBTT HĐQT quyết định thay đổi Người đại diện quản lý vốn của MERUFA ở Công ty Cổ phần Mỹ Bích 19/10/2017

Xem tại đây

13 CBTT bất thường khác Bất thường 30/09/2017 MERUFA_CBTT Phan Thanh Nỡ – Thư Ký HĐQT, Báo cáo kết quả mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, theo nghị quyết 49/NQ-HĐQT ngày 25/7/2017. 12/10/2017

Xem tại đây

14 CBTT bất thường khác Bất thường 30/09/2017 MERUFA_CBTT Hoàng Hữu Phước – Phó TGĐ, Báo cáo kết quả mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, theo nghị quyết 49/NQ-HĐQT ngày 25/7/2017. 12/10/2017

Xem tại đây

15 CBTT bất thường khác Bất thường 30/09/2017 MERUFA_CBTT Lưu Tiến Cảo – Phó TGĐ, Báo cáo kết quả mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, theo nghị quyết 49/NQ-HĐQT ngày 25/7/2017. 12/10/2017

Xem tại đây

16 CBTT bất thường khác Bất thường 30/09/2017 MERUFA_CBTT Lê Hồng Đức – Tổng Giám đốc, Báo cáo kết quả mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty,theo nghị quyết 49/NQ-HĐQT ngày 25/7/2017. 12/10/2017

Xem tại đây

17 CBTT bất thường khác Bất thường 30/09/2017 MERUFA_CBTT Đinh Thị Hồng Sâm – Kế toán trưởng Báo cáo kết quả mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, theo nghị quyết 49/NQ-HĐQT ngày 5/7/2017. 12/10/2017

Xem tại đây

18 CBTT bất thường khác Bất thường 12/10/2017 MERUFA_CBTT Thông báo cho các cổ đông đến lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam (VSD) để chuẩn bị giao dịch chứng khoán. 12/10/2017

Xem tại đây

19 CBTT bất thường khác Bất thường 23/08/2017 MERUFA_CBTT về việc Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) đã cấp giấy chứng nhận lưu ký chứng khoán cho Công ty CP MERUFA với mã chứng khoán là MRF 24/08/2017

Xem tại đây

20 Bất thường 23/08/2017 MERUFA_CBTT Về việc Đăng ký, Lưu ký chứng khoán của MERUFA ở Sở giao dịch Chứng khoán hà nội và các Thành viên Lưu ký. 23/08/2017

Xem tại đây

21 CBTT bất thường khác Bất thường 23/08/2017 MERUFA_CBTT Về việc đăng ký chứng khoán MRF và một số lưu ý đối với Công ty và Cổ đông khi đăng ký chứng khoán. 23/08/2017

Xem tại đây

22 Thay đổi nhân sự Bất thường 02/08/2017 MERUFA_CBTT Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc Chính thức chấm dứt chức vụ Thành viên HĐQT của Ths-Ks Phạm Xuân Mai kể từ ngày 7/8/2017. 02/08/2017

Xem tại đây

23 Nghị quyết Hội đồng quản trị Bất thường 25/07/2017 MERUFA_CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc bán 11.319 cổ phiếu cho Ban Điều hành và Cán bộ chủ chốt. 25/07/2017

Xem tại đây

24 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông – bất thường Bất thường 04/07/2017 MERUFA_CBTT Nghị quyết của DHDCD bất thường, thông qua bằng việc gửi phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông, về việc dừng xây dựng nhà sản xuất 3 tầng và nhà kho ở Đông Thạnh – Hóc môn 04/07/2017

Xem tại đây

25 CBTT bất thường khác Bất thường 04/07/2017 MERUFA_CBTT Biên bản kiểm phiếu của HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua quyết định sửa đổi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 là dừng việc xây dựng nhà SX 3 tầng và Kho Đông thạnh HM. 04/07/2017

Xem tại đây

26 Họp đại hội đồng cổ đông – bất thường Bất thường 19/06/2017 MERUFA_CBTT Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông qua quyết định về việc tạm ngưng việc xây dựng nhà sản xuất 3 tầng ở KCN Vĩnh lộc và XD nhà kho ở Đông Thạnh Hóc môn…Có ghi rõ 02 nội dung dự thảo, sẽ là nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Thời gian góp ý kiến chậm nhất đến 30/6/2017. 19/06/2017

Xem tại đây

27 Nghị quyết Hội đồng quản trị Bất thường 16/06/2017 MERUFA_CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc tạm hoãn việc Xây dựng Nhà sản xuất 03 tầng trong khuôn viên Công ty ở 38 TQD và xin ý kiến cổ đông về vấn đề này. 19/06/2017

Xem tại đây

28 Thay đổi nhân sự Bất thường 08/06/2017 MERUFA_CBTT về việc bổ nhiệm Ks.Hoàng Hữu Phước làm Phó Tổng giám đốc kiêm quản đốc PX Nhúng Găng (Quyết định này thay cho quyết định số 22/QD-HDQT ngày 13/5/2017) 08/06/2017

Xem tại đây

29 CBTT bất thường khác Bất thường 30/05/2017 MERUFA_CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Trần Nguyễn Thanh Mai là người liên quan của cổ đông nội bộ Vũ Văn Minh – Chủ tịch HDQT. 30/05/2017

Xem tại đây

30 CBTT bất thường khác Bất thường 30/05/2017 MERUFA_CBTT báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Cty TNHH TBYT Minh Tâm – là Công ty của Cổ đông nội bộ Vũ Văn Minh – Chủ tịch HDQT. 30/05/2017

Xem tại đây

31 CBTT bất thường khác Bất thường 29/05/2017 MERUFA_CBTT báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ là bà Trương Thị Thanh Thủy – Trưởng ban Kiểm soát. 30/05/2017

Xem tại đây

32 CBTT bất thường khác Bất thường 29/05/2017 MERUFA_CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Đặng Thị Mai,là người liên quan đến Cổ đông nội bộ. là ông Lưu Tiến Cảo – TV HDQT 30/05/2017

Xem tại đây

33 CBTT bất thường khác Bất thường 29/05/2017 MERUFA_CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Đặng Thị Mai,là người liên quan đến Cổ đông nội bộ. là ông Lưu Tiến Cảo – TV HDQT 30/05/2017

Xem tại đây

34 CBTT bất thường khác Bất thường 22/05/2017 MERUFA_CBTT Giao dịch cổ phiếu của Cty TNHH SX-TM Minh tâm là Công ty có liên quan đến Cổ đông nội bộ Vũ Văn Minh – Chủ tịch HDQT Cty CP Merufa. 24/05/2017

Xem tại đây

35 CBTT bất thường khác Bất thường 22/05/2017 MERUFA_CBTT Giao dịch cổ phiếu của bà Trần Nguyễn Thanh Mai là người liên quan của ông Vũ Văn Minh – CĐNB – Chủ tịch HDQT Merufa. 24/05/2017

Xem tại đây

36 CBTT bất thường khác Bất thường 20/05/2017 MERUFA-CBTT Bà Trương Thị Thanh Thủy – Trưởng ban kiểm soát của MERUFA công bố THÔNG BÁO giao dịch cổ phiếu./. 20/05/2017

Xem tại đây

37 CBTT bất thường khác Bất thường 20/05/2017 MERUFA_CBTT Bà Đặng Thị Mai là người liên quan của ông Lưu Tiến Cảo – thành viên HDQT công bố THÔNG BÁO giao dịch chứng khoán theo quy định. 20/05/2017

Xem tại đây

38 Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu Bất thường 20/05/2017 MERUFA_CBTT Thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 2 năm 2016 20/05/2017

Xem tại đây

39 Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu Bất thường 20/05/2017 MERUFA_CBTT Thông báo chốt danh sách cổ đông (lần 2) để lưu ký và niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán 20/05/2017

Xem tại đây

40 Nghị quyết Hội đồng quản trị Bất thường 20/05/2017 MERUFA_CBTT Nghị quyết của HDQT về việc chọn thời điểm lưu ký và niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán (điều chỉnh) và thời điểm chốt danh sach cổ đông để lưu ký và trả cổ tức đợt 2/2016 20/05/2017

Xem tại đây

41 CBTT bất thường khác Bất thường 16/05/2017 MERUFA-CBTT Chủ tịch HĐQT quyết định bổ nhiệm bà Đinh Thị Hồng Sâm làm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần MERUFA 16/05/2017

Xem tại đây

42 CBTT bất thường khác Bất thường 16/05/2017 MERUFA_CBTT Chủ tịch HDQT quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Hữu Phước làm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần MERUFA. 16/05/2017

Xem tại đây

43 CBTT bất thường khác Bất thường 16/05/2017 MERUFA_CBTT Chủ tịch HDQT quyết định bổ nhiệm ông Lưu Tiến Cảo làm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần MERUFA. 16/05/2017

Xem tại đây

44 CBTT bất thường khác Bất thường 16/05/2017 MERUFA_CBTT Chủ tịch HDQT quyết định bổ nhiệm ông Lê Hồng Đức làm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần MERUFA. 16/05/2017

Xem tại đây

45 CBTT bất thường khác Bất thường 13/05/2017 MERUFA_CBTT Quyết định của Chủ tịch HDQT miễn mhiệm chức vụ “Trưởng Ban Nghiên cứu Phát triển và Đầu tư” Cty CP MERUFA đối với Ths.KS Phạm Xuân Mai, kể từ ngày 20/5/2017 13/05/2017

Xem tại đây

46 CBTT bất thường khác Bất thường 13/05/2017 MERUFA_CBTT Quyết định của Chủ tịch HDQT giải thể “Ban Nghiên cứu Phát tiển và Đầu tư” của Cty CP MERUFA 13/05/2017

Xem tại đây

47 Nghị quyết Hội đồng quản trị Bất thường 06/05/2017 MERUFA_CBTT Biên Bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị kỳ họp thứ 1 – Nhiệm kỳ IV (2017 -2022); trong đó có việc thay đổi Chủ tịch HĐQT, Thư ký Công ty. 12/05/2017

Xem tại đây

48 Nghị quyết Hội đồng quản trị Bất thường 22/04/2017 MERUFA_CBTT Biên bản và Nghị quyết HĐQT kỳ họp thứ 20 Nhiệm kỳ III (2012 – 2017) 12/05/2017

Xem tại đây

49 CBTT bất thường khác Bất thường 12/05/2017 MERUFA_CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Xuân Mai, chủ tịch HDQT (Nhiệm kỳ III) kiêm Trưởng Ban Nghiên cứu – Phát triển và Đầu tư. 12/05/2017

Xem tại đây

50 CBTT bất thường khác Bất thường 04/05/2017 MERUFA_CBTT Ông Phạm Xuân Mai – Chủ tịch HDQT Cty MERUFA mua thêm cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu Cổ phần ở Cty MERUFA. 04/05/2017

Xem tại đây

51 CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường 24/04/2017 MERUFA_CBTT Báo cáo của Hội đồng quản trị MERUFA năm 2016 tại ĐHDCD thường niên 2017. 29/04/2017

Xem tại đây

52 CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường 27/04/2017 MERUFA_CBTT Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần MERUFA năm 2015 trước ĐHĐCĐ thường niên 2017 27/04/2017

Xem tại đây

53 CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường 27/04/2017 MERUFA_CBTT Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông 2017 kèm theo Danh sách đề cử và lý lịch trính ngang của các ứng viên vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2017 – 2022) 27/04/2017

Xem tại đây

54 CBTT bất thường 24h Bất thường 24/04/2017 MERUA-CBTT Thông báo chốt danh sách cổ đông và tạm ứng cổ tức đợt1/2016 24/04/2017

Xem tại đây

55 CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường 21/04/2017 MERUFA_CBTT Thư mời dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2017 (bản mới – có thay đổi Địa chỉ Tổ chức Đại Hội) 21/04/2017

Xem tại đây

56 CBTT bất thường khác Bất thường 21/04/2017 MERUFA_CBTT ông Phạm Xuân Nam, con ông Phạm Xuân Mai (Chủ tịch HĐQT) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của MERUFA. 21/04/2017

Xem tại đây

57 CBTT bất thường khác Bất thường 12/04/2017 MERUFA_CBTT Ông Phạm Xuân Nam (con ông Phạm Xuân Mai – Chủ tịch HĐQT)Thông  báo giao dịch Cổ phiếu của MERUFA 13/04/2017

Xem tại đây

58 CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường 13/04/2017 MERUFA_CBTT Mẫu giấy ủy quyền dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cô phần MERUFA 13/04/2017

Xem tại đây

59 CBTT bất thường khác Bất thường 13/4/2017 MERUFA_CBTT Thư mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017 13/04/2017

Xem tại đây

60 CBTT bất thường khác Bất thường 10/04/2017 MERUFA_CBTT Ông Phạm Kim Hải thành viên hội đồng quản trị báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của MERUFA hồi tháng 10/2016. 11/04/2017

Xem tại đây

61 CBTT bất thường 24h Bất thường 04/02/2017 MERUFA-CBTT Về việc thay đổi người đại diện pháp luật trong giấy đăng ký doanh nghiệp lần thứ 4, ngày 23-1-2017 04/02/2017

Xem tại đây

62 CBTT bất thường 24h Bất thường 04/02/2017 04/02/2017

Xem tại đây

63 CBTT bất thường 24h Bất thường 03/02/2017 MERUFA – Quyết định bổ nhiệm ông Lê Hồng Đức làm Tổng giám đốc từ 1-1-2017 03/02/2017

Xem tại đây

64 CBTT bất thường 24h Bất thường 03/02/2017 MERUFA – Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc lưu ký và niêm yết cổ phiếu trên Upcom 03/02/2017

Xem tại đây

65 CBTT bất thường 24h Bất thường 03/02/2017 MERUFA – Quyết định thành lập Ban Nghiên cứu Phát triển và Đầu tư 03/02/2017

Xem tại đây

66 CBTT bất thường 24h Bất thường 03/02/2017 MERUFA – Quyết định Bổ nhiệm Trưởng ban nghiên cứu phát triển và Đầu tư. 03/02/2017

Xem tại đây

67 Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu Bất thường 03/02/2017 MERUFA – Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để lưu ký và niêm yết cổ phiếu trên sàn Upcom 03/02/2017

Xem tại đây

65 CBTT bất thường 24h Bất thường 03/02/2017 MERUFA – THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP KỂ TỪ 23-2-2017 03/02/2017

Xem tại đây