Đóng

Thông tin công bố

06/05/2021

LÊ VĨNH SAN SAN – KẾ TOÁN TRƯỞNG – ĐÃ MUA 0 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Vĩnh San San
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
– Mã chứng khoán: MRF
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0,0%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.500 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0,0%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Thị trường diễn biến không như mong đợi, không khớp lệnh.
– Ngày bắt đầu giao dịch: 06/04/2021
– Ngày kết thúc giao dịch: 05/05/2021.

Thông tin công bố Related